STUDENTS

Advising

Postdoctoral scholars:

 • Qian Zuo


PhD students:

 • Xinzhao Wang

 • Yecheng Xue


Undergraduate students:

 • Boyang Chen

 • Yu Chen

 • Weiyuan Gong

 • Zhengyi Han

 • Hao Wang

 • Rui Yang

 • Shuo Zhou

Alumni

 • Yizhou Liu (Undergraduate, Class of 2022) → Department of Mechanical Engineering, MIT, PhD student

 • Chenyi Zhang (Undergraduate, Class of 2022) Computer Science Department, Stanford University, PhD student